hotline email

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 1800 6228

mail: bookings@cengolf.vn

HƠN 70% SÂN GOLF VIỆT NAM ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

Ngày đăng: 05/10/2021 | Lượt xem: Xem: 1680

(English & Korean below) Sau thời gian dài đóng cửa để thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội, đầu tháng 10 các sân golf đã được mở cửa trở lại. Tỉ lệ mở cửa chiếm đến 70% thị phần sân golf tại Việt Nam.
Cụ thể:
- Miền Bắc: mở cửa 100% các sân golf 
- Miền Trung: 14 sân golf hoạt động trở lại
- Miền Nam: hiện có 5 sân golf mở cửa 

Toàn cảnh sân golf Việt Nam tháng 10/2021
Dù tình hình dịch đã đi vào ổn định nhưng vẫn còn nhiều diễn biến khá phức tạp. Do đó, để có thể lên sân các golfer cần tuân thủ theo đúng quy định 5K và các yêu cầu từ sân golf.
Hotline đặt sân: 18006228
Xem chi tiết các sân mở tại: fb.com/FasteeVietNam
---
MORE THAN 70% OF VIETNAM GOLF COURSE IS BACK UP
 
After a long period of closure to implement the social distancing directive, in early October the golf courses were reopened. The opening rate accounts for 70% of the golf course market share in Vietnam.

Specifically:
- North: open 100% of golf courses
- Central: 14 golf courses reopened
- The South: currently 5 golf courses are open

Although the epidemic situation has stabilized, there are still many complicated developments. Therefore, in order to be able to go on the course, golfers need to comply with the 5K regulations and the requirements from the golf course.

Hotline booking: 18006228
See details of open golf course at: fb.com/FasteeVietNam
----
베트남 골프 코스의 70% 이상이 오픈 되었습니다.
 
사회적 거리두기 지침을 이행하기 위해 장기간 폐쇄된 후 10월 초에 골프장을 오픈했습니다. 개통률은 베트남 골프장 점유율의 70%를 차지합니다

구체적으로 특별히:
- 북부 : 골프장 100% 오픈
- 중부: 14개 골프장 오픈
- 남부 : 현재 5개 골프장 오픈

전염병 상황이 안정되었지만 여전히 복잡한 상황이 많이 있습니다. 따라서 골퍼가 코스에 오르기 위해서는 5K 규정과 골프 코스의 요구 사항을 준수해야 합니다.

핫라인 예약: 18006228
자세한 내용은 fb.com/FasteeVietNam에서 확인하세요.